Inleiding

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing tussen enerzijds de bvba LES BONS CAFES DELAHAUT met hoofdkantoor in de rue de l’Ange 21 te 5000 NAMEN, BELGIË, en met ondernemingsnummer 0418.920.135, hierna genoemd “LES CAFES DELAHAUT” en anderzijds elke persoon die een aankoop wil doen via de website www.cafesdelahaut.be, hierna genoemd “de gebruiker”.

Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor consumenten.

De gebruiker die een aankoop wenst te doen op de website, verklaart daarvoor de volledige juridische bekwaamheid te hebben.

Iedereen die met name in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek niet bekwaam blijkt te zijn, mag in geen geval aankopen verrichten op de website.

De raadpleging van de website en de daarop aangeboden diensten vallen onder de verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger daarvan. Die wettelijke vertegenwoordiger moet de onderhavige bepalingen naleven.

Bij de overdracht van persoonlijke gegevens moet de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier vervolledigen of de persoon die hij vertegenwoordigt uitdrukkelijke toestemming geven om dat formulier in te vullen, waarbij de bepalingen over de persoonlijke gegevens uiteraard worden toegepast.

De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden geregeld door dit contract, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

Als een voorwaarde zou ontbreken of tekortschieten, dan wordt dat geval conform de Belgische wet geregeld door de gebruiken die gelden in de sector van de verkoop op afstand.

Artikel 1 – Voorwerp

De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden geregeld door de onderhavige Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de online verkoop.

De onderhavige Voorwaarden zijn erop gericht de verkoopvoorwaarden tussen LES CAFES DELAHAUT en de gebruiker te bepalen, van de bestelling tot de dienstverlening met daartussen nog de betaling en levering.

Ze regelen alle noodzakelijke stappen vanaf het plaatsen van de bestelling en staan garant voor het verdere verloop van die bestelling tussen de contractanten.

De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden geregeld door het onderhavige contract, met uitsluiting van alle voorwaarden die vroeger beschikbaar waren op de website.

Artikel 2 – Bestellingen

De gebruiker beschikt over de mogelijkheid om zijn bestelling online te plaatsen op basis van de artikelen op de website.

De bestelling kan pas via de website worden opgeslagen als de gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden evenals van de prijzen en beschrijvingen van de verkochte producten

LES CAFES DELAHAUT verbindt zich ertoe de via de website ontvangen bestellingen uitsluitend te verwerken voor zover de beschikbare voorraden van de producten dat toelaten.

Bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel kan LES CAFES DELAHAUT de gebruiker tegen dezelfde prijs een gelijkwaardig artikel leveren met dezelfde of superieure eigenschappen.

LES CAFES DELAHAUT stuurt de gebruiker binnen 24 uur na de plaatsing van de bestelling een bevestigingsmail op het e-mailadres dat die gebruiker heeft doorgegeven.

Artikel 3 – Opslag van persoonlijke gegevens

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich tijdens een bezoek aan de website www.cafesdelahaut.be registreert als potentiële contractant, deelt tijdens die inschrijving zijn persoonlijke gegevens mee.

De registratie impliceert de uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van die persoonsgegevens in het gegevensbestand van LES CAFES DELAHAUT.

Alleen natuurlijke of rechtspersonen met de volledige rechts- en handelingsbevoegdheid kunnen zich registreren.

Tijdens de registratieprocedure krijgt de natuurlijke of rechtspersoon een persoonlijk nummer en hij kiest een eigen paswoord, dat door LES CAFES DELAHAUT wordt geactiveerd. Die informatie wordt bevestigd in een samenvattende e-mail die door LES CAFES DELAHAUT naar de gebruiker wordt gestuurd.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het eigenlijke gebruik van zijn gebruikersnaam en paswoord.

Elk gebruik van de gebruikersnaam en het paswoord van een bepaalde gebruiker wordt geacht te zijn gebeurd door die gebruiker zelf.

LES CAFES DELAHAUT kunnen het gebruik van de gebruikersnaam en het paswoord tijdelijk of definitief onmogelijk maken als blijkt dat de gebruiker een of meerdere bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden schendt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker: LES CAFES DELAHAUT.

De verwerking van die persoonlijke gegevens in het gegevensbestand van LES CAFES DELAHAUT gebeurt met het oog op de administratie van de klanten, het beheer van de bestellingen, leveringen, facturering van materiële en immateriële diensten, controle van de solvabiliteit, de publiciteit via het profiel, de behandeling op maat en marketing.

LES CAFES DELAHAUT behoudt zich het recht voor gegevens over de gebruiker te verzamelen, met name wanneer die een bestelling plaatst of via het gebruik van cookies.

Alle persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik door LES CAFES DELAHAUT.

U beschikt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens op elk moment over het recht op toegang en verbetering van die gegevens en op het recht om u te verzetten wanneer u niet meer geïnformeerd wilt worden over onze activiteiten.

Stuur daarvoor een e-mail naar LES CAFES DELAHAUT via het e-mailadres info@cafesdelahaut.be

Bijkomende inlichtingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de digitale verwerking zijn te verkrijgen bij het Publiek register (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 te 1000 BRUSSEL).

Artikel 4 – Levering

De gebruiker heeft de keuze om te laten leveren:

  • op zijn huisadres of het adres van een derde,
  • in een verkooppunt van LES CAFES DELAHAUT, gevestigd in de Rue Marie Curie 1 - 5020 Suarlée.

LES CAFES DELAHAUT verbindt zich ertoe de leveringen van de bestelde artikelen zo snel mogelijk uit te voeren.

De gemiddelde leveringstermijn voor de voorradige artikelen bedraagt 7 dagen.

Voor het afhalen van pakjes op het adres van de vestigingseenheid (rue de l’Ange) wordt een geldig identiteitsbewijs gevraagd. Zonder dat kunnen de bestelde producten niet worden overhandigd.

Elk probleem met een levering (ontbrekend of beschadigd artikel) moet binnen 48 uur aan ons worden gemeld via het nummer 0032 81/221.158.

Het overeenkomstige teruggestuurde artikel moet ons vervolgens binnen 15 dagen na ontvangst bereiken om te worden ingewisseld of terugbetaald.

Er wordt een forfaitaire tegemoetkoming van € 6,90 gevraagd voor de kosten voor verwerking en verzending van uw pakje in BELGIË en die blijft ook verschuldigd als de bestelling volledig of gedeeltelijk wordt teruggestuurd.

Leveringen in BELGIË zijn altijd gratis voor bestellingen vanaf € 75 incl. btw.

Voor elke bestelling buiten BELGIË worden verzendkosten gefactureerd tot € 10 in Luxemburg,  9€ in Duitsland, € 18 in Frankrijk, € 15 in Groot-Brittannië, 25 € in Italië en 35 € in Spanje.
Leveringen in FRANKRIJK zijn altijd gratis voor bestellingen vanaf € 125 incl. btw.

.

Artikel 5 – De prijs – Voorwaarden voor betaling

De prijzen worden uitgedrukt in euro.

Bij de op de productfiches vermelde prijzen zijn geen vervoerskosten inbegrepen.

De prijzen zijn inclusief btw (indien van toepassing). Verkopen zonder btw aan niet-belastingplichtigen zijn slechts mogelijk indien daar vooraf de nodige bewijsstukken voor worden geleverd.

Bij de bevestiging van uw bestelling kiest u een van de volgende betalingswijzen, die allemaal volkomen veilig zijn: alle informatie wordt via encryptie verstuurd langs een beveiligde verbinding. Op onze website wordt niets leesbaar doorgestuurd.

1° Via kredietkaart :

Vermeld het nummer van uw Visa of MasterCard, de verificatiecode en de vervaldatum.

Het bedrag wordt na facturering van uw artikelen conform de met uw bank overeengekomen voorwaarden van uw rekening gehaald.

2° Vermelding van de eventuele andere betaalmiddelen

BNP PARIBAS
Compte: 001-7079275-97
IBAN: BE54 0017 0792 7597
BIC: GEBABEBB

Artikel 6 – Beveiliging van elektronische overdrachten van geld

De procedures voor transacties op de website gebeuren via de leverancier van diensten voor beveiligde betaling Ogone.

Die dienst garandeert dat gevoelige gegevens volgens een van de hoogste beveiligingsnormen worden doorgestuurd en opgeslagen.

Werkwijze :

  • De gebruiker maakt verbinding met de website, selecteert artikelen die hij in zijn winkelmandje legt en geeft te kennen dat hij een bestelling wil plaatsen.
  • Na zijn registratie voert de gebruiker zijn gegevens voor de levering en facturering in. Het totaalbedrag van de bestelling en de verzendingskosten worden weergegeven.
  • Na de ontvangst van een volledig overzicht van zijn bestelling bevestigt de gebruiker dat hij wil doorgaan naar de betalingsprocedure.
  • De gebruiker wordt op een transparante manier verbonden met de website van de betaaldienst, waar hij de informatie voor zijn betaling invult (betalingswijze, internetbankieren, nummer kredietkaart, …).
  • De aanvraag tot betaling wordt bij de desbetreffende financiële instelling aangeboden.
  • De gebruiker ontvangt het resultaat van de transactie, dat hij kan printen en bewaren als rechtsgeldig bewijs.
  • LES CAFES DELAHAUT voert de verwerking van de bestelling na de verkoop automatisch uit en verstuurt het pakket naar de gebruiker.

Alle transactiekosten zijn voor rekening van LES CAFES DELAHAUT.

Artikel 7 – Recht van afstand

De koper heeft het recht om binnen 14 werkdagen na de dag van levering van de bestelling aan LES CAFES DELAHAUT te melden dat hij afziet van de aankoop zonder een boete te moeten betalen en een reden te moeten opgeven.

LES CAFES DELAHAUT geeft alleen gevolg aan annuleringen door de koper als de oorspronkelijke verpakking van het product nog intact is en met name als de verzegeling en het product zelf niet werden gebruikt en niet beschadigd zijn.

De kennisgeving van de gebruiker moet gebeuren via e-mail. De kosten voor het terugzenden van het pakket zijn steeds voor rekening van de gebruiker.

De klant zal worden gevraagd om de terug te sturen artikelen met de grootste zorg te beschermen.

LES CAFES DELAHAUT zal voor teruggestuurde artikelen voorstellen om de terugbetaling via een overschrijving op de bankrekening van de koper uit te voeren zodat die sneller kan verlopen.

Om van die dienst te kunnen genieten, hoeft de gebruiker alleen maar zijn bankrekeningnummer op de vrachtbrief van de teruggestuurde artikelen te schrijven.

Wij voeren de overschrijving dan zo snel mogelijk uit (maximaal 30 dagen).

Bij een onrechtmatige terugzending behoudt LES CAFES DELAHAUT zich het recht voor toekomstige bestellingen te weigeren.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

LES CAFES DELAHAUT heeft niet meer dan een inspanningsverplichting voor alle stappen van toegang tot de website, van de bestelprocedure en van de levering van latere diensten.

LES CAFES DELAHAUT kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor nadelen of schade inherent aan het gebruik van het internet, met name een onderbreking van de dienst, indringers van buitenaf, de aanwezigheid van een computervirus of elk geval dat volgens de rechtspraak als overmacht wordt beschouwd.

De producten worden vervoerd via de gebruikelijke postdienst of via een transporteur.

LES CAFES DELAHAUT wijst elke vorm van aansprakelijkheid af bij te grote vertragingen van de levering veroorzaakt door de postdienst of de vervoermiddelen evenals bij verlies van de bestelde producten of bij stakingen.

De risico’s van het transport worden gedragen door de gebruiker, die bij de postdienst of transporteur kan vragen naar het gebruik.

Bovendien wordt gepreciseerd dat het eigendomsrecht van de bestelde producten pas aan de gebruiker wordt overgedragen bij de volledige betaling van de gefactureerde prijs, met inbegrip van de verwerkingskosten van die betaling.

LES CAFES DELAHAUT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke materiële, immateriële of lichamelijke schade die het gevolg kan zijn van een slechte werking of een verkeerd gebruik van de verkochte producten.

Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen die leveranciers aan de producten aanbrengen.

De aansprakelijkheid van LES CAFES DELAHAUT is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden ingeschakeld voor eenvoudige fouten of weglatingen die ondanks alle getroffen voorzorgsmaatregelen bij de presentatie van de producten zouden blijven bestaan.

LES CAFES DELAHAUT kan niet tegenover een klant of derde aansprakelijk worden gesteld voor vormen van indirecte schade, exploitatieverlies, winstderving of verlies van omzet die zich op om het even welke manier voordoen.

Op de meeste van onze verkochte artikelen gelden de wettelijke conformiteitsgarantie, de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken en de fabrieksgarantie, waarvan de draagwijdte en duur verschillen naargelang de producten en merken.

Voor elk probleem met uw artikel moet u bij uw defecte apparaat absoluut een kopie van de factuur, het garantiebewijs ervan (aanwezig in de doos) en het retourformulier voegen.

Opgelet: de garantie geldt niet voor de herstelling van schade ten gevolge van externe oorzaken (ongeval, bliksem, zekeringen, stroomverschillen, …) of een fout van de gebruiker door bijvoorbeeld een gebruik of installatie die niet conform de specifieke voorschriften van de fabrikant gebeuren, een gebruik dat schadelijk is voor de levensduur van het apparaat, een gebruik van commerciële of collectieve aard, …

Producten die niet overeenstemmen met de informatie die bij de presentatie van de producten op de website is gegeven, worden vervangen of terugbetaald naargelang de beschikbaarheid van soortgelijke producten en de wensen van de gebruiker.

Vallen niet onder de garantie: producten die worden gewijzigd, hersteld, ingebouwd of toegevoegd door de gebruiker of andere personen die daartoe niet door de leverancier gemachtigd zijn.

De garantie is niet van toepassing op zichtbare gebreken en fouten in de conformiteit van het product waarover elke klacht binnen 7 dagen na de levering van de producten door de gebruiker moet worden gemeld om geldig te zijn.

De garantie geldt ook niet voor producten die door verkeerd gebruik worden beschadigd.

LES CAFES DELAHAUT kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld wanneer de fabrikant weigert om zijn garantie toe te passen omwille van de bovengenoemde redenen.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

Alle visuele en geluidselementen van de website van LES CAFES DELAHAUT, met inbegrip van de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteurs- en merkenrecht, door patenten en meer algemeen door het intellectueel eigendomsrecht.

Ze zijn exclusief eigendom van LES CAFES DELAHAUT.

De informatie, logo’s, tekeningen, merken, modellen, slagzinnen, huisstijl en over het algemeen de advertenties en hun inhoud die via de website toegankelijk zijn, zijn beschermd door het intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht.

De gebruiker is, tenzij uitdrukkelijk anders toegestaan door LES CAFES DELAHAUT en/of de desbetreffende derde, niet gemachtigd om afgeleide werken te wijzigen, te vermenigvuldigen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, te verspreiden of te maken die volledig of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de elementen van de website.

Hij heeft bijgevolg geen toelating om een afgeleid werk te kopiëren, wijzigen of maken, het ontwerp of de montage om te keren of op om het even welke andere manier te proberen de broncode te vinden of alle rechten gerelateerd aan de website en bijbehorende inhoud op om het even welke manier te verkopen, toe te kennen, over te dragen of de licenties door te geven.

De gebruiker wordt uitdrukkelijk verwezen naar de nationale bepalingen betreffende de bescherming van databases en computerprogramma’s en in het bijzonder naar de wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases en die van 30 juni 1984 betreffende de juridische bescherming van computerprogramma’s.

De gebruiker die beschikt over een persoonlijke website en die voor eigen gebruik op zijn website een enkelvoudige link wil plaatsen die rechtstreeks naar de homepage van de website van LES CAFES DELAHAUT verwijst, moet daarvoor uitdrukkelijke toestemming aan LES CAFES DELAHAUT vragen. Het gaat in dat geval niet om een impliciete overeenkomst van lidmaatschap.

Elke hyperlink die verwijst naar de website van LES CAFES DELAHAUT en daarbij gebruikmaakt van de techniek van framing en in lining is echter uitdrukkelijk verboden.

Links, ook al zijn die stilzwijgend toegestaan, moeten in elk geval op eenvoudig verzoek van LES CAFES DELAHAUT worden verwijderd. Ze zijn exclusief eigendom van LES CAFES DELAHAUT.

Artikel 10 – Nietigheid

Als een van de bepalingen van het onderhavige contract van nul en gener waarde zou zijn door een wijziging in de wet of voorschriften of door een beslissing van Justitie, dan kan de geldigheid en naleving van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden daardoor in geen geval worden aangetast.

Artikel 11 – Duur

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing gedurende de volledige periode waarin de door LES CAFES DELAHAUT aangeboden producten online staan.

Artikel 12 – Bewijs, opslag en archivering van de transacties

De digitale registers die in het informaticasysteem van LES CAFES DELAHAUT en diens partners onder behoorlijke en veilige omstandigheden worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

De archivering van de bestelbonnen en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager zodat een nauwkeurige en duurzame kopie wordt verkregen.

Artikel 13 – Varia

De door LES CAFES DELAHAUT verkochte artikelen zijn conform de beschrijving en presentatie in de catalogus en/of op de website.

Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen kunnen toch fouten in de catalogus en website geslopen zijn. Wij kunnen daar geenszins voor aansprakelijk worden gesteld.

Elke verrichting tussen LES CAFES DELAHAUT en de gebruiker die niet binnen een maand na de levering wordt betwist, kan geen aanleiding meer geven tot een klacht, tenzij contractueel of wettelijk anders bepaald.

Artikel 14 – Toepasselijke wet en bevoegdheid

De onderhavige Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Bij geschillen is het Belgisch recht van toepassing en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement NAMEN zijn dan bevoegd.

Terug naar de site